Последно променен на Събота, 02 Октомври 2010 21:15

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл.112 ал.2 т.4, буква „б”

Долуподписан/ият/ата /..........................................................................................................,
декларирам, че към .............................20..... г., не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, за което са останали неудовлетворени кредитори.

ДЕКЛАРАТОР:.....................................................

Подобни статии:
 

Реклама