Инвентаризационен опис №...
за инвентаризация на ..........................................


Инвентаризационна комисия в състав: (трите имена и длъжност)

Председател: ......................................................................................
и членове:
1 ......................................................................................
2 ......................................................................................
3 ...................................................................................... ,
съгласно Заповед на управителя N .......... от ...........20 .. г. проведе инвентаризация на ...............................................................
с материално отговорно лице ......................................................................................
Инвентаризацията започна на ................ в .......... часа, и завърши на ................ в .......... часа.
При инвентаризацията бяха установени и описани следните наличности:

N по ред

Шифър

Наименование на активите

Мярка

Количество

Единична цена

Стойност

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всичко отчетна стойност:......................................словом: .....................................................

Инвентаризационна комисия:(подпис)

Председател: ...............................
и членове:
1 ..............................
2 ..............................
3 ..............................

МОЛ: ..............................

 

Реклама