Каква е процедурата по освобождаване от работа по чл. 328, ал.1, т.1 и чл.328, ал.1, т.1 от КТ на работещ учител?

Трудовият договор се прекратява писмено (чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда). Задължение на работодателя е да прекрати писмено трудовия договор на конкретен работник или служител, като в акта за прекратяване (заповедта) и съответно в трудовата книжка се вписва правното основание за прекратяване на договора.

Актът за прекратяване на трудов договор се подписва и от двете страни по трудовото правоотношение. Съгласно чл. 128а, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. На основание разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ работодателят има задължение да предаде незабавно на работника или служителя оформената му по съответния ред трудова книжка. Според разпоредбата на чл.5, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване, осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход: 1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения - в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението; 2. по искане на осигуряваното лице или негов представител - в 14-дневен срок от искането – чл.5, ал.7 от КСО. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама