Въпрос : има ли право работодателя да не ми изплати последната заплатата след като съм решил да напусна и не спазя уговорения срок на предизвестие понеже съм на постоянен трудов договор но заплащането е ниско и нередовно изплащано от работодателя ми ?

Отговор : Съгласно чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение.

Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 3 от КТ трудовият договор, при прекратяване без предизвестие, се прекратява от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора.
За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл. 327, т. 2 от КТ, работодателят трябва да е забавил изплащането на трудовото възнаграждение, т.е. да не е платил дължимото възнаграждение в сроковете за плащане.
Правото на едностранно прекратяване на трудовия договор по чл. 327, т. 2 КТ се упражнява чрез писмено волеизявление на работника/служителя, връчено на работодателя, като е необходимо забавата да е налице към момента на връчването на волеизявлението.
Работодателят дължи заработеното трудово възнаграждение на работника или служителя, като работникът/служителят има право да претендира плащането му и по съдебен ред в 3-годишен давностен срок. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама