Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. В чл. 155, ал. 5 от КТ е предвидено, че някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал. 4. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск се определят от Министерския съвет.

Според разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, учителите имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни. Съгласно чл. 319 от КТ, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. И тъй като отпускът по чл. 319 КТ е "основен" отпуск, той е включен в тези минимум 48 работни, следователно, с превишението от предвидения размер по чл. 319 от Кодекса на труда (6 дни в повече от предвидения минимален размер на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от КТ) не се увеличава установения удължен отпуск за учителите по чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама