В разпоредбата § 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се установява изискването за запазване на достигнатия към 1 юли 2007 г. индивидуален процент и размер на допълнителното възнаграждение за продължителна работа и след тази дата, ако определеното въз основа на НСОРЗ индивидуално допълнително възнаграждение е с по-неблагоприятен размер.

Тази защитна норма се прилага само за заварените към горната дата работници и служители в предприятието и действа докато се намират в трудово правоотношение със същия работодател. При постъпване на работа при друг работодател след 1 юли 2007 г., той определя самостоятелно размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работника или служителя в зависимост от условията, съгласно колективен трудов договор на браншово равнище или вътрешните правила за работната заплата в предприятието, съгласно чл. 12, ал. 4 и 5 НСОРЗ.

 

Реклама