Abciximab (DCI)

Синоними: ReoPro (Lilly)

Лекарствени форми: Fl. x 5 ml, 2 mg/ml.

Действие: Препаратът представлява Fab фрагмент от човешко моноклонално антитяло 7Е3. Действието му се дължи на свързването с гликопротеин IIb/IIIa рецепторите на тромбоцитите и по този начин се инхибира агрегацията на тромбоцитите. Абсиксимаб също се свързва и с αvβ3 интегрин, Мас-1 рецепторите и витронектина на тромбоцитите, ендотелните и гладкомускулните клетки. Антиагрегатният му ефект е проучен при високорискови пациенти подложени на транслуменална ангиопластика, коронарна атеректомия и имплантиране на стентове, като е установена редукция на сърдечно-съдовата смъртност, нефатален миокарден инфаркт и необходимостта от спешна оперативна реваскуларизация. Установено е лечението с Абсиксимаб след ангиопластика намалява острите исхемични епизоди с 35 % и намалява рестенозата в 6 месечния период след ангиопластика с 23 %. Блокадата на гликопротеин IIb/IIIa рецепторите на тромбоцитите осигурява проходимостта на дилатираните коронарни артерии, а също така може да предотврати емболизирането от тромбоцитни агрегати на дисталното коронарно кръвообращение. Приложението на препарата може да доведе до образуването на антихимерични антитела (НАСА) при около 5,8 % от болните, които могат да предизвикат алергични реакции (включително анафилаксия) при повторно приложение.

Показания: ReoPro е показан като допълнителна терапия за предотвратяване на ретромбозата след коронарна ангиопластика, коронарна атеректомия и имплантиране на стентове, както и при пациенти с НАП, неповлияни от медикаментозно лечение и предстояща ангиопластика в срок от 24 h.

Особености на приложение и дозировка: Стандартната дозировка на ReoPro включва i.v. болус на 0,25 mg/kg непосредствено преди ангиопластиката (10 – 60 min), последвано от инфузия на 0,125 μg/kg/min до максимална доза 10 μg/min/12 h. Допълнително се прилагат интраартериално 25 000 UI хепарин в началото на лечението. За пациенти с НАП, които не се повлияни от конвенционалната медикаментозна терапия и се планира ангиопластика в рамките на 24 h, лечението с ReoPro може да започне 18 – 24 h преди процедурата с гореспоменатата доза и продължава 1 h след ангиопластика.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение с хепарин, други антикоагуланти, фибриолитици и антиагреганти повишава риска от кървене. Възможни са алергични реакции при едновременно приложение с други диагностични или терапевтични моноклонални антитела.

Странични ефекти: Кървене, включително интракраниални хеморагични инсулти, тромбоцитопения, брадикардия , гадене, повръщане , главоболие.

Противопоказания: Хеморагична диатеза, гастроинтестинален или урогенитален кръвоизлив в последните 6 седмици, прекаран мозъчен инсулт с неврологичен дефицит, тромбоцитопения, травма или оперативна интервенция в последните 6 седмици, интракраниален тумор или аневризма, неконтролирана артериална хипертензия, системен васкулит, предшестващо или съпътстващо i.v. лечение с декстран. Прилага се внимателно в случаите на антикоагулантно лечение в последната седмица. 

 

Реклама